ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ឃ្លាំង

ស្ថានភាពរោងចក្រ

រូបថតរបស់ Factory

រូបភាពរោងចក្រ (1)
រូបភាពរោងចក្រ (2)
រូបភាពរោងចក្រ (3)
រូបភាពរោងចក្រ (6)
រូបភាពរោងចក្រ (4)
រូបភាពរោងចក្រ (5)
រូបភាពរោងចក្រ (7)

តំបន់ការិយាល័យ

តំបន់ការិយាល័យ (1)
តំបន់ការិយាល័យ (2)